Politica de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidențialitate vizează numai clienţii RESTAURANT TURDA SRL şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.restaurant-beirut.ro. Prevederile prezentei Politici se vor interpreta împreună cu prevederile Politicii privind protecţia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, precum şi cu dispozţiile menţionate în Termeni și Condiții.

RESTAURANT TURDA SRL depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website- ul nostru www.restaurant-beirut.ro.

Dacă aveţi întrebări cu privire la informaţiile cuprinse în această pagină, ori doriţi informaţii cu privire la prelucrarea datelor personale de către compania noastră, ne puteţi contacta la adresa: RESTAURANT TURDA SRL, București, Str. Nicolae Racotă nr. 3A, Sector 1.

Scopul utilizării datelor dumneavostră cu caracter personal

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către RESTAURANT TURDA SRL a datelor colectate in următoarele scopuri:

 • pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail și localitatea de unde sunați;
 • pentru a vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail și numele;
 • pentru a notifica câștigătorii campaniilor organizate în mediul online, caz în care ve vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu și numărul de telefon fix/mobil.
 • pentru a va contacta în urma completării formularului de recrutare disponibil pe website, caz în care vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail şi localitatea;
 • pentru a vă contacta în urma completării formularului privind realizarea unei colaborări, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail şi detalii despre proiectul pe care vreţi să îl propuneţi.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le pastra.

Drepturile dumneavoastră

Conform predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucarea datelor cu carcater personal şi privind libera circulaţie a acestor date („GDPR”), precum şi dispoziţii prevazute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 677/2001”), persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi generale:

 1. Dreptul de a fi informat;
 2. Dreptul de acces;
 3. Dreptul la rectificare;
 4. Dreptul de ștergere;
 5. Dreptul de a restricționa procesarea;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor;
 7. Dreptul la opozitie;
 8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.
Dreptul la informare:

Potrivit legii, aveți dreptul să vi se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja posedați aceste informații:

 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se realizează prelucrarea datelor;
 • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor izvorâte din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 677/2001”), pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
Dreptul de acces la date:

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la RESTAURANT TURDA SRL, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de RESTAURANT TURDA SRL.

RESTAURANT TURDA SRL, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica, cel putin următoarele informații:

 • informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 • informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;
 • informații cu privire la dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea preluării datelor cu carcater personal sau a dreptului de a se opune prelucrării
 • dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
Dreptul de intervenție asupra datelor:

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteți îndreptățit să solicitați RESTAURANT TURDA SRL urmatoarele:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;
 • transformarea în date anonime;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operațiunile menționate la pct. de mai sus, în condițiile art. 14, lit. c), teza finală, din Legea 677/2001.
Dreptul la opoziție:

Vă puteți retrage în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către RESTAURANT TURDA SRL a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere).

În scopul obținerii acestor informații în scris din partea RESTAURANT TURDA SRL, pe baza cererilor evidențiate mai sus, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@restaurant-beirut.ro.

Dreptul la portabilitate:

Aveţi dreptul de a primi informaţii cu privire la datele dumneavostră personale comunicate către RESTAURANT TURDA SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea aveţi dreptul de a vi se transmite datele cu caracter personal către alt operator, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR sau al art. 9 alin. (2) lit. a) sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b);
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor în temeiul celor anterior menţionate, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

În temeiul dispozițiilor art. 17 din Legea 677/2001, puteți cere și obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva dumneavoastră, precum și reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră și care vă afectează în mod semnificativ, în cazul în care au fost adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.

Dreptul de a se adresa justiției:

În cazul în care vă considerați prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor tale personale:
 1. Executarea contractelor cu partenerii RESTAURANT TURDA SRL;
 2. Consimţământul tău;
 3. Obligatii legale;

RESTAURANT TURDA SRL te va informa anterior prelucrării datelor tale cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care ne-ai divulgat datele tale cu caracter personal.

Persoanele imputernicite de RESTAURANT TURDA SRL cu prelucrarea datelor personale

RESTAURANT TURDA SRL poate utiliza persoane împuternicite pentru prelucrarea datelor personale precum furnizori de soluţii IT, Marketing, Resurse Umane, precum şi alte domenii de acitvitate necesare pentru managementul afacerii.

RESTAURANT TURDA SRL va încheia acorduri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu toate persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor personale, care să asigure asumarea şi respectarea obligaţiile de a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv obligaţia de a le şterge) în acord deplin cu legile aplicabile, precum şi faptul că oferă o protecţie adecvata datelor tale cu caracter personal.

Accesul la date

RESTAURANT TURDA SRL nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

Securitatea datelor dumneavoastră

RESTAURANT TURDA SRL a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

Despre „cookies”

Website-ul www.restaurant-beirut.ro utilizează „cookie”-uri.

Informațiile prezentate în cele ce urmează sunt menite de a informa utilizatorul / vizitatorul despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor folosite de website-ul www.restaurant-beirut.ro, motiv pentru care vă rugăm să le citiți cu atenție. În cazul în care informațiile de mai jos nu le considerați satisfăcătoare, ne puteți contacta utilizând următoarea adresa de e-mail: contact@restaurant-beirut.ro.

Website-ul nostru folosește „cookie”-uri pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina-sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul / utilizatorul s-a conectat la website- ul www.restaurant-beirut.ro, cu scopul de a întelege cum folosesc vizitatorii pagina noastră web.

„Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură prin navigarea pe internet, cum ar fi:

 • personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprima anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni);
 • „cookie”-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback important asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • îmbunătățesc eficiența publicității online.
Ce este un „cookie”?

Un “Internet Cookie” (cunoscut și sub denumirea de “browser cookie”, “HTTP cookie” sau “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul dumneavoastră mobil sau pe alte echipamente de pe care se accesează Internetul. „Cookie”-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (i.e: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (în sensul că nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul dumneavoastră, în calitate de utilizator).

„Cookie”-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi prelucrate, în orice mod, și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Tipuri de „cookies”
 • „cookie”- uri de sesiune: acestea sunt stocate temporar în mapa de cookie-uri a browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului (i.e. în momentul logării / delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);
 • „cookie”- uri persistente: acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau al echipamentului unui utilizator. „Cookie”-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” („cookie”-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate relevantă pentru utilizatori.
Care sunt avantajele „cookie”-urilor?

Un „cookie” conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință (i.e. preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă).

Care este durata de viață a unui cookie?

„Cookie”-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui „cookie” poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Unele „cookie”-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune („session cookies”) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, alte „cookie”- uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, „cookie”-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

RESTAURANT TURDA SRL va păstra infomațiile dumneavoastră doar pe perioada cât acestea sunt folosite pentru îmbunătățirea activității noastre și pentru a veni în întâmpinarea preferințelor dumneavoastră și pentru a vă facilita navigarea în interiorul website-ului, în condițiile legislației în vigoare.

Vă reamintim că aveți dreptul de a solicita oricând RESTAURANT TURDA SRL ca datele dumneavoastră să fie șterse.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți. (i.e. o reclamă). Aceste terțe website-uri nu se află sub controlul RESTAURANT TURDA SRL și nu sunt acoperite de prezența Politica de Confidențialitate. Dacă accesați alte website-uri folosind link-urile oferite / sugerate, operatorii acestor website-uri pot colecta datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate a acestor terți înainte de a le oferi informații personale. RESTAURANT TURDA SRL încearcă pe cât posibil să se asigure că toate aceste website-uri au măsuri similare de protecție a datelor cu caracter personal, însă nu putem fi responsabili din punct de vedere legal pentru activitățile sau politicile de confidențialitate ale acestor terți.

În ce scopuri sunt folosite “cookie”-urile de către website-ul www.restaurant-beirut.ro? RESTAURANT TURDA SRL poate folosi oricare dintre următoarele tipuri de „cookies”:

 • „cookie”-uri de performanță a website-ului: în acest scop se rețin preferințele dumneavoastră în calitate de vizitator / utilizator pe acest website, astfel încât să nu mai fie nevoie de setarea lor pentru fiecare vizitare a website-ului (i.e. viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul, setările volumului pentru video player etc.);
 • „cookie”-uri de analiză a vizitatorilor: de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul nostru, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Prin intermendiul acestui cookie putem identifica dacă ați mai vizitat acest site până acum. Totodată, browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vă va fi generat unul. În acest mod, se permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.
 • „cookie”-uri pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește țara din care vizitatorul / utilizatorul provine. Acest cookie este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română;

Atragem atenția că terțele părți care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate.

Vă informam că aceste „cookie-uri” pot proveni de la terți.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a personaliza o aplicație. Datorită modului de utilizare, site-ul nostru nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute site-ului nostru.

„Cookie”-urile sunt viruși?

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod. Astfel, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Dat fiind faptul că nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Întrucât stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al vizitatorilor / utilizatorilor, atât pe un anumit site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere / scanare anti-virus / anti-spyware.

În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Se pot șterge cookie-urile?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de obicei, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului vizitatorului / utilizatorului.

Pentru a avea o percepție asupra acestor setări puteti folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

 • cookie settings în Internet Explorer;
 • cookie settings în Firefox;
 • cookie settings în Chrome;
 • cookie settings în Safari.